Škola

Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace je plně organizovanou školou.

Od 1. ledna 2003 je škola právním subjektem.

Má čtyři součásti:  základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu a školní družinu.

Do mateřské školy je pro školní rok 2015/2016 přihlášeno  36 dětí,  základní školu bude navštěvovat 103 žáků, na prvním stupni  ročníky spojujeme. Spádově školu navštěvují žáci z obcí Sněžné,  Daňkovice, Kadov, Krásné, Kuklík, Líšná a  Spělkov.  Dále sem dojíždějí žáci z  Křižánek a Fryšavy. Péče o děti v mateřské škole je vedena podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, výuka v základní škole probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Výuka cizích jazyků:

Žáci se během povinné školní docházky vzdělávají v anglickém a německém jazyce. Anglický jazyk je vyučován již od prvního a německý od osmého ročníku. Výuka probíhá v moderních jazykových učebnách. Velkou výhodou jsou malé třídní kolektivy, které umožnují individuální přístup ve výuce.

Ve výuce je rovněž kladen důraz na osvojení znalostí a dovedností z oblasti environmentální výchovy a ekologie. Proto mají žáci možnost v rámci volitelných předmětů navštěvovat předměty jako Seminář o regionu a Seminář o ekologii. V letošním školním roce se více zaměříme na čtenářskou gramotnost.

 

Zájmové činnosti:

Ze zájmových  činností nabízí  naše škola žákům  každý rok řadu kroužků.

Škola vydává již desátým rokem také vlastní školní časopis, jeho název je Hvězda. V tomto časopisu mají žáci možnost publikovat svoje články. Časopis přináší informace např. o událostech, které se ve škole udály nebo o akcích, které se teprve připravují.

Školní akce:

Celoroční práce žáků i učitelů bývá každoročně prezentována na školní akademii. K dalším pravidelným akcím školy patří lyžařské závody, přespolní nebo orientační běh, jízda zručnosti na kole, soutěž ve šplhu a turistický pochod regionem.

Kromě těchto sportovních aktivit pořádáme již tradičně  rukodělné předvánoční dílny, vánoční besídku a zpívání koled na zahájení adventu. Navíc nabízíme každým rokem řadu exkurzí, návštěvy divadelních představení, výtvarných galerií a hudebních koncertů.

Podrobně se lze o činnosti školy dočíst ve výročních zprávách.

Služby pro veřejnost:

Během víkendů a prázdnin poskytujeme ubytování turistickým skupinám, které mají zájem o pobyt na Vysočině. Škola také umožňuje využití tělocvičny ke sportovním aktivitám veřejnosti. Probíhá zde pravidelně zdravotní tělesná výchova, stolní tenis, cvičení aerobiku, tréninky fotbalu, florbalu nebo volejbalu.